Quyết định số 556 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc ban hành chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm 2021-2025

Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 556 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc ban hành chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm 2021-2025

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn