Quyết định số 571/ QĐ -XPVPHC ngày 23 tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Xem chi tiết tại đây:Quyết định số 571 QĐ -XPVPHC ngày 23 tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ