Quyết định số 720/QĐ-BTNMT ngày 12/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI và Thể lệ Giải thưởng

Xem chi tiết tại đây:Quyết định số 720/QĐ-BTNMT ngày 12/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI và Thể lệ Giải thưởng

Nguồn: Phòng Văn hóa và thông tin thành phố Bắc Kạn