QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn đạt chuẩn nông thôn mới 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây :QUYẾT ĐỊNH số 1707/QĐ-UBND V/v công nhận thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn đạt chuẩn nông thôn mới 2023

 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn