QUYẾT ĐỊNH V/v đặt hàng đơn vị Đào tạo nghề theo các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 1760/QĐ-UBND V/v đặt hàng đơn vị Đào tạo nghề theo các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: UBND thành phố