QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025 ( đợt 5 )

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 1653/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025 ( đợt 5 )

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn