QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hỗ trợ người điều trị Covid-19, cách ly y tế theo quy định tại Chương VII Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hỗ trợ người điều trị Covid-19, cách ly y tế theo quy định tại Chương VII Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn