Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm sát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa,một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : QĐ số:2736/QĐ-UBND Ngày 29/12/2022 Quyết Định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm sát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa,một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Bắc Kan năm 2023.