QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2030

Xem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2030

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn