Quyết định Về việc ban hành Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Bắc Kạn năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Quyết định Về việc ban hành Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Bắc Kạn năm 2021

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn