Quyết định Về việc ban hành Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Bắc Kạn năm 2022

Xem chi tiết tại đây:Quyết định Về việc ban hành Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Bắc Kạn năm 2022

Nguồn: UBND Thành phố Bắc Kạn