QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 73/TTDYĐGTS Về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá

Nguồn: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn