QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 1677/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố