QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề “Sách và Khát vọng cống hiến”

Xem chi tiết tại đây: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề “Sách và Khát vọng cống hiến”