QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Thể lệ Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 tại tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Thể lệ Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 tại tỉnh Bắc Kạn