Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2021  

Xem chi tiết tại đây:Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2021  

Nguồn: Phòng TCKH thành phố Bắc Kạn