QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Bắc Kạn 9 tháng năm 2020

Xem chi tiết tại đây: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Bắc Kạn 9 tháng năm 2020

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn