QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 1472/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn