QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 1482/QĐ-UBND Về việc kiện toàn thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn