Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tăng cường Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – Thành phố Bắc Kạn