QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022