Quyết định về việc phê duyệt Phương án sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Quyết định về việc phê duyệt Phương án sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2021

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn