QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 1698/QĐ-UBND Về việc thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn