Ra mắt câu lạc bộ Gia đình trẻ

Câu lạc bộ “gia đình trẻ” giúp giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của ĐVTN và nhân dân liên quan đến  luật và các quyền về con người, tuyên truyền chủ chương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về gia đình trẻ trong thời đại mới.