Sở Giáo dục & Đào tạo kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

Cùng với sự phát triển về mọi mặt trong đời sống kinh tế – xã hội, sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố được quan tâm sâu sắc và chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt. Năm học 2018 – 2019, thành phố Bắc Kạn có tổng số 22 đơn vị trường học và 21 nhóm trẻ độc lập tư thục với 294 nhóm, lớp với trên 9.460 học sinh. Hiện nay, thành phố có 13 trường học đạt chuẩn quốc gia trong đó bậc học mầm non có 05 trường, cấp Tiểu học có 05 trường, cấp Trung học cơ sở có 03 trường. Hệ thống trường lớp được quan tâm xây dựng, loại hình lớp học bán trú, học 02 buổi/ngày được duy trì và phát triển; cơ sở vật chất các nhà trường ngày càng được cải thiện, số phòng học kiên cố ngày càng tăng. Chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học và phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ của thành phố được duy trì, củng cố và từng bước được nâng cao. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản ổn định về số lượng, chủng loại và có trình độ đạt chuẩn 100%. Công tác xã hội hoá giáo dục được quan tâm, có chuyển biến tích cực. Ban đại diện Cha mẹ học sinh ở các nhà trường hoạt động có hiệu quả. Hội khuyến học các cấp được kiện toàn, hoạt động thường xuyên; Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường từng bước hoạt động tích cực góp phần đẩy mạnh phong trào ” Xây dựng xã hội học tập” ở địa phương.

Sau khi kiểm tra, đánh giá hồ sơ, đối chiếu với các tiêu chuẩn và điều kiện bảo đảm thực hiện PCGD, XMC tại Nghị định 20/NĐ-CP của Chính Phủ, đoàn kiểm tra thống nhất đánh giá, thành phố Bắc Kạn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo các mức độ năm 2018. Đoàn cũng đề nghị, Ban chỉ đạo PCGD, XMC thành phố tiếp tục quan tâm cơ cấu đội ngũ giáo viên để đảm bảo có đủ đội ngũ thực hiện việc dạy học 2 buổi/ngày đối với cấp Tiểu học. Tăng cường chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ công tác PCGD, XMC. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường./.