Sơ kết công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 7/7, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành, lực lượng chức năng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố trong lĩnh vực công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Các cơ quan Khối nội chính triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, các ngày lễ, Tết, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến địa phương. Các đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ giao; tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 26 -CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công cụ và “nói không với tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn. Việc tiếp, đối thoại và giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân được các cấp ủy chú trọng. hoạt động giám sát cảu cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng đối với việc thực thi pháp luật của các cơ quan nội chính thành phố. Thành phố không xảy ra “điểm nóng” về tình hình an ninh trật tự, không có tình trạng khiếu kiện, tập trung đông người trên địa bàn.

Các đại biểu cùng trao đổi làm rõ hơn các kết quả đạt được, nhìn nhận, phân tích những tồn tại, hạn chế khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đề ra các phương hướng, giải pháp cụ thể  trong thực hiện công việc giao.

Từ nay đến cuối năm 2023, các đơn vị tập trung làm tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền theo chức năng nhiệm vụ; tăng cường vai trò giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể đối với các cơ quan tư pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đẩy mạnh nhiệm vụ cải cách tư pháp,..

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Cù Ngọc Cường yêu cầu: Đánh giá cao các địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2023; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhất là nhiệm vụ của người đứng đầu, gương mẫu, không ngại khó, ngại khổ; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội, quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, các nội dung khác của Đề án 06 tại địa phương,…

Triệu Biển