Sơ kết công tác quốc phòng quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 27/6, Ban chỉ huy quân sự thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai 6 tháng cuối năm 2023. Dự có Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố

Trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, lực lượng vũ trang thành phố đã triển khai và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quán triệt, triển khai, thực hiện tốt mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện cho lực lượng vũ trang quân sự thành phố Bắc Kạn. Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho Thành ủy,UBND thành phố tổ chức thành công Lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng, an toàn, giao đủ 76 công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng. Giải quyết tốt các chế độ chính sách theo quy định…Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện.

Nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, Ban CHQS thành phố  tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm soát duy trì nghiêm kỷ luật quân đội. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị ra soát, bổ sung kiện toàn hệ thống văn kiện SSCĐ, tích cực luyện tập phương án chiến đấu tại chỗ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tổ chức diễn tập PCTT, TKCN phường Đức Xuân và diễn tập chiến đấu phường Phùng Chí Kiên trong KVPT, hoàn thành tốt nhiệm vụ; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên quân năm 2024. Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng theo tinh thần khoa học, sáng tạo, hiện đại. Xây dựng cho cán bộ nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc./.

Minh Cường