Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021

Nguồn: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn