Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn