Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn: Thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức

Xem chi tiết tại đây: Thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường