Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn: Thông báo khẩn về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ