SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN : THÔNG BÁO KHẨN SỐ 83 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ

Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO KHẨN SỐ 83 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn