Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 của Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương)