TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Xem chi tiết tại đây:TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Tác giả:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn