Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu

Xem chi tiết tại đây:Văn bản số 2402 UBND-VP ngày 24.12.2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu