Tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn