Tăng cường các biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó với thiên tai

Xem chi tiết tại đây: Tăng cường các biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó với thiên tai