Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1375 ngày 23.7.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn  

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn