Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người đến/về tỉnh Bắc Kạn