Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 252 ngày 19/7/2021 của Thành ủy Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn