Tăng cường giảm thiểu chất thải nhựa ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 239 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường giảm thiểu chất thải nhựa ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Bắc Kạn