Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1952.UBND-VP ngày 21.10.2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Tác giả: UBND thành phố Bắc Kạn