Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy