Tạo dựng niềm tin từ diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”

Đảng ủy Công an thành phố đã tổ chức khảo sát, lấy ý kiến quần chúng nhân dân tại các thôn, tổ dân phố về góp ý xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Ngày 01/02/2018, Công an thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Kạn tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và góp ý thực hiện “Cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Diễn đàn đã thu hút được sự quan tâm và nhiều ý kiến tham gia của các đại biểu, nhân dân về đóng góp ý kiến cho lực lượng Công an tỉnh nói chung và lực lượng Công an thành phố nói riêng. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề phản ánh về thái độ phục vụ nhân dân, khả năng nghiệp vụ, cũng như nắm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn dân cư. Tại diễn đàn, Công an thành phố đã nghiêm túc tiếp thu và giải trình cụ thể và có hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giải quyết công việc cũng như tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, chiến sĩ. Thông qua diễn đàn, góp phần xây dựng lực lượng Công an thành phố ngày càng hoàn thiện về chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trong công việc, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong tình hình hiện nay.

Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an phường niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền; tiếp nhận, giải quyết đảm bảo chính xác, đầy đủ. Công khai minh bạch quy trình, thời hạn, lệ phí… có liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính như: Đăng ký quản lý cư trú, cấp đổi CMND, tuyển sinh, tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. Ngoài ra, các đội nghiệp vụ, Công an phường xây dựng các hòm thư góp ý tại nơi tiếp dân để người dân tham gia đánh giá thái độ, chất lượng phục vụ của từng tập thể, cá nhân liên quan. Qua đó, Công an thành phố kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, khuyết điểm của cán bộ, chiến sĩ đối với từng nhiệm vụ; chú trọng thực hiện tốt văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ Công an với nhân dân.

Trong thời gian tới, Công an thành phố Bắc Kạn tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiệm Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 15/5/2014 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và chiến sĩ. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Công an với các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ; lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và nhân dân về các hoạt động của lực lượng công an nhằm chấn chỉnh, khắc phục những sai sót của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Định kỳ sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy; kịp thời phát hiện, biểu dương những gương điển hình trong các phong trào thi đua./.