Tập huấn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được chuyên viên chi cục đo lường chất lượng, Sở KH&CN hướng dẫn chi tiết cấu trúc, cách thức xây dựng, áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;  đào tạo hướng dẫn viết hệ thống văn bản, quy trình ISO 9001: 2008; nguyên tắc quản lý chất lượng và các yêu cầu trong TCVN ISO 9001:2008.

Việc triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này sẽ góp phần thống nhất các nội dung về xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 tại các cơ quan, đơn vị tạo ra phương pháp, tác phong làm việc khoa học, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính từ đó vận dụng có hiệu quả trong đơn vị mình./.