Tập huấn công tác Người cao tuổi năm 2017

Trong một buổi sáng, các thành viên Ban đại diện người cao tuổi tỉnh Bắc Kạn, Trưởng Ban đại diện Hội người cao tuổi cấp huyện, thành phố, Chủ tịch hội người cao tuổi và chi hội trưởng người cao tuổi xã, phường thành phố Bắc Kạn được phổ biến toàn bộ Nghị quyết Đại hội V Hội người cao tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong đó gồm, Những nội dung cơ bản về Nghị quyết đại hội người cao tuổi Việt Nam; Những điểm mới trong Điều lệ hội người cao tuổi Việt Nam khóa V;  Xây dựng tổ chức hội, công tác kiểm tra, giám sát và thi đua khen thưởng trong các cấp hội; Công tác chăm sóc người cao tuổi xây dựng, phát triển quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở; Phát huy vai trò của người cao tuổi thực hiện Nghị quyết Đại hội V hội người cao tuổi Việt Nam; Công tác tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội V; Công tác đối ngoại nhân dân và triển khai thực hiện Quyết định số 1533/2016/QĐ – TTg về nhân rộng mô hình câu lạc bộ “Liên hệ tự giúp nhau” giai đoạn 2016 – 2020.

Đây là những nội dung quan trọng để hội người cao tuổi các cấp tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc quan tâm, chăm sóc người cao tuổi tại địa phương./.