Tập huấn Luật bảo vệ môi trường năm 2020

Sáng ngày 02/12/2021, Thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn Luật bảo vệ môi trường năm 2020 cho các Bí thư, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận phường Sông Cầu và xã Dương Quang.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên được thông tin những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIV) kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020 gồm: 16 Chương, 171 Điều. Trong đó gồm các nội dung: Lần đầu tiên “cộng đồng dân cư” được quy định là một chủ thể trong công tác BVMT; tăng cường khai thác thông tin, tham vấn, phát huy vai trò giám sát, phản biện; đảm bảo quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư khi tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường…

 Thông qua lớp tập huấn, giúp các học viên phát huy vai trò của các cấp trong công tác bảo vệ môi trường. Góp phần thiết thực, hiệu quả vào công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, xây dựng môi trường sống trong sạch, nâng cao sức khỏe cộng đồng./.

Đặng Tuyết