Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông giảm nghèo năm 2018

Hơn 200 cán bộ làm công tác giảm nghèo được nghe phổ biến một số chủ trương, chính sách giảm nghèo trong thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, người dân trong công tác giảm nghèo; Các chính sách giảm nghèo; Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo …

Thành phố Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn 2%. Tăng tỷ lệ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo có: 100% người nghèo, cận nghèo được cấp thẻ Bảo hiểm y tế; 100% hộ nghèo có trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; duy trì 100% hộ nghèo đảm bảo có nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 80% hộ nghèo có nhà ở đảm bảo chất lượng. Tiếp tục ưu tiên dạy nghề, giới thiệu việc làm; nhu cầu vay vốn theo quy định để hỗ trợ về nhà ở và phát triển sản xuất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở từng bước nâng cao trình độ, năng lực công tác cũng như ý thức trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án giảm nghèo; đồng thời giúp cho việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chính xác, đầy đủ, đúng quy định, làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp giảm nghèo và thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế và an sinh xã hội./.