Tập huấn nâng cao năng lực về công tác cai nghiện và quản lý người nghiện sau cai

Nội dung buổi tập huấn tập trung vào việc báo cáo tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy; công tác chỉ đạo; kiện toàn ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm; thông tin về thực trạng công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sau cai nghiện ma túy hiện nay; tập huấn, hướng dẫn các văn bản pháp luật quy định trong lĩnh vực cai nghiện, quản lý sau cai; trình tự, thủ tục cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường  và một số quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; cách nhận biết người sử dụng ma túy; quy trình làm việc với người nghiện ma túy và quản lý người nghiện ma túy sau cai.

          Thông qua buổi tập huấn thành viên ban chỉ đạo 138 thành phố, cấp xã, phường sẽ nâng cao được kỹ năng, cách nhận biết người nghiện ma túy từ đó có các biện pháp quản lý, tư vấn người nghiện ma túy sau cai, giúp họ dần tái hòa nhập cộng đồng./