Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2018

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe cán bộ của Sở văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh truyền đạt nội dung cơ bản của Luật phòng, chống bạo lực gia đình; nghiệp vụ hỗ trợ, tư vấn cho nạn nhân bạo lực gia đình; Kỹ năng quản lý, thực hiện Công tác gia đình trên địa bàn xã, phường; hướng dẫn thực hiện thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực về gia đình; kỹ năng giải quyết các vụ việc bạo lực gia đình ngay từ cộng đồng; những giải pháp nhằm giảm thiểu nạn bạo hành gia đình,… Cùng với đó, các học viên được quán triệt văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững tỉnh đến năm 2020…

          Thông qua đợt tập huấn này nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở các cấp về văn hóa gia đình và giáo dục đời sống gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nắm được kiến thức cơ bản để nhận diện đầy đủ về tình trạng bạo lực gia đình hiện nay, nhằm có biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời, giảm thiểu nguy cơ nghiêm trọng cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình. Đồng thời hướng dẫn việc chấp hành báo cáo, ghi chép sổ sách theo quy định về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam hướng tới xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc./.